Indholdsregister for Årbøger udgivet af lokalhistorisk forening, Langå
ÅR SIDE TITEL EMNE / FORFATTER
1970 4 Lidt generelt om Langå historie, geografi
1970 6 E. Pontoppidan Den danske atlas, Tomus 4, 1768
1970 7 Indbyggertal i Langå 1801 og frem
1970 7 Helligkilder gamle kilder i Langå
1970 8 oldtidsminder runesten, gravhøje
1970 9 Skolevæsen kommuneskole, realskole
1970 25 Offerafløsning fra Liber Daticus
1970 26 Kirken Langå Kirke af A. Langer
1970 31 Langå hospital etablering og anvendelse
1970 44 Præstegården bygninger, forpagtere i Langå
1970 49 præstegårdsjorden omfang, beliggenhed udstykning
1970 54 pension efter en præst præsteløn, enkepension
1970 56 præstefortegnelse historisk præsterække
1970 65 Langå missionshus den åndelige vækkelse
1970 66 indsendt arkivmateriale iflg. Liber Daticus
1970 66 En ny by og en gammel vækkelse af Mads Nielsen
1970 70 Om Mads Nielsen digter og apoteker fra Langå
1970 70 Gudenåen å, fiskeri, broer
1970 72 Udskiftning 1792 af Hald amts lanvæsenskommissionsprotokol
1970 74 Sognestyrets start 1842 fra forstanderskab til sogneråd
1970 87 Sognerådsformænd historisk række
1970 89 skatteudskrivning skatteligning, kommuneregnskab
1970 94 kommunens administration sognekasserer, kæmner, kommunaldirektør
1970 95 Langå jernbanestation af stationsforstander N. M. Thordrup
1970 104 Postvæsenet i Langå postmestre
1970 105 Hvordan så Langå ud tidligere gårdfortegnelse, udflytning, udbygning
1970 106 gårde i Langå gårdfortegnelse, udflytning, udbygning
1970 131 Bystævne gisninger om beliggenhed
1970 132 Foreningslivet i Langå byens foreninger
  1970 140 Fabrikker m.m. i Langå fortegnelse over byens virksomheder
1970 tillæg kort gamle bykort (skitser)
1970 2 De gamles hjem historien om det senere ældrecenter Byparken
1970 4 Aktieplantagen, Vestparken historien om plantagen og festpladsen i skoven
1970 7 fabrikant Jørgensens bil Langås og Jyllands første bil årgang 1898
1970 8 biblioteket bibliotekets historie
1970 10 menighedsrådet menighedsrådets sammensætning og historie
1970 19 endnu et hus (tillæg) rettelse til bogens side 130
1970 20 læger i Langå fortalt af læge Guldstad
1970 22 rettelser til bogens side 30, 111 og 119
1970 23 ølbrygning ølbrygning og maltkøller i gamle dage
1970 28 alterkalken i kirken kirkens klenodie fra år 1600
1970 29 tilføjelser vedr. skolevæsenet
1970 30 rettelser til bogens side 127 om hus nr. 27 og 44
1970 31 Socialdemokratiet historie af Kurt Holting
  1970 2 forretninger og butikker i Langå indkøbsmuligheder gennem tiden
  1970 20 cementvarefabrikken Jens Friis
  1970 23 tømmerhandelen de forskellige ejere
1970 24 Langå mejeri historie
1970 27 pengeinstitutter i Langå udvikling
1971 5 Folk, der har præget Langå politi, erhvervsdrivende, Mine
1971 15 Boligselskabet af 1946 historie 1944 - 1971
1971 17 dyrlæger i Langå dyrlæger i Langå af O. Skov
1971 20 Realskolen ejere og lærere i realskolens liv.
1971 29 tillæg ang. Skolevæsenet tilføjelse til bogens side 17 om skolevæsen
1971 30 legater kommunens 6 legater for vædigt trængende
1971 37 Beboerne på Langsgyde 1895 folk på Langsgyde, Gl. Langå af A. Carlsbæk
1972 5 folketal og folkehold ifølge folketællingslister
1972 8 stenalderboplads ved Langå bro ved Gudenåen på nordvestsiden af væthvejbroen
1972 12 Årets gang på Brunhøj efter dagbog af sognefoged J. M. Jensen, Væth
1972 16 Bispevisitat i 1721 efter biskop Søren Lintrup, Viborg - visitatsbog
1972 19 "Grafologen på ""Næs""" biografi af Johs. Marre
1973 2 Dagbog over felttoget i 1850 af sergent Niels Pedersen, Langå
1973 26 Forstbroderbåndet 1891-1892 lærerforening fra Vesterbro seminarium
1973 32 tavlepenge og kirkegangskoner af degnen for Granslev kirke, 1856
1973 tillæg kort over 9. Bataljons opmarch fra Viborg til Slesvig
1974 4 Jernbanevogn på vildspor af N. M. Thordrup
1974 9 Laurbjerg 1787 - 1925 af Ejler Hintze
1974 21 Bønder og håndværkere for 100 år siden i Langå af N. M. Thordrup
1974 38 Sergent Niels Pedersen af Langå efter krigen - fortsættelse af dagbog 1973/2
1975 5 Fladbro kro i 230 år kroens historie af Ejler Hintze
1975 18 Bystævne og sognestyre i Ø.Velling landsbyens historie af N. M. Thordrup
1975 40 Paulunet i Ø.Velling fra dagbog af Søren Jørgensen, Ø. Velling 1881
1975 47 To Langå borgere restauratør N.P.Jensen / lokoformd. C.Jørgensen, 1902
1975 51 Langå præstegård billede af den gamle præstegård med forklaring
1976 4 Jyllands første bil haglfabrikantens bil fra 1898 (også tillæg 1970/7)
1976 6 de gamles hjem genoptryk fra tillæg 1970/2
1976 7 Langå aktieplantage genoptryk fra tillæg 1970/4
1976 8 Vestparken genoptryk fra tillæg 1970/4
1976 10 Langå folkebogsamling genoptryk fra tillæg 1970/8
1976 12 menighedsrådet genoptryk fra tillæg 1970/10
1976 20 alterkalken i kirken genoptryk fra tillæg 1970/28
1976 21 læger i Langå genoptryk fra tillæg 1970/20
1976 23 ølbrygning genoptryk fra tillæg 1970/23
1976 28 Socialdemokratiet genoptryk fra tillæg 1970/31
  1976 32 forretninger og butikker i Langå genoptryk fra tillæg 1970/2
  1976 57 Fabrikker m.m. i Langå genoptryk fra tillæg 1970/20, 23, 24
1976 60 Langå mejeri genoptryk fra tillæg 1970/24
1976 63 pengeinstitutter i Langå genoptryk fra tillæg 1970/27
1976 65 folk har præget bybilledet i Langå genoptryk fra tillæg 1971/5
1976 70 biografi af Mine genoptryk fra tillæg 1971/8
1976 73 Boligselskabet af 1946 genoptryk fra tillæg 1971/15
1976 75 dyrlæger i Langå genoptryk fra tillæg 1971/17
1976 78 Langå private realskole genoptryk fra tillæg 1971/20
1976 84 legater genoptryk fra tillæg 1971/30
1976 94 rettelser genoptryk fra tillæg 1970/19, 22, 29
1977 2 Værum og Ørums præstehistorie af Laurbjergpræsten
1977 40 lidt gårdhistorie fra Værum Frisenvold, sognekongen Nicilay Pedersen m.m
1977 58 skoleforholdenes udvikling i Værum-Ørum 1742 - 1976
1977 75 Helligkilder i Langå kommune kilderne og deres beliggenhed
1978 5 Hvad skulle barnet hedde drenge- og pigenavne fra kirkebøgerne af E. Hintze
1978 17 lidt om Torup træk fra Torups historie
1978 23 Indre Mission og dens virke i Langå fortalt K. A. Tåsti
1978 33 skyttebevægelsen i Langå fugleskydning i Langå ved århundredets begyndelse
1978 39 Langå aktieplantage fortalt af A. Carlsbæk - redigeret af M. E. Nykjær
1979 5 Mit barndomsland, Værum sogn miljøskildring af Wilh. Kjær Jensen, Randers
1979 36 gamle stednavne i Stevnstrup af Niels Leth, Stevnstrup
1979 43 Da Henrik Pontoppidan spiste flæskekage i Fladbro kro af Thorkild Skjerbæk, Laurbjerg
1979 59 Ø.Velling sogn og dets præster af Karl Erik Jensen, Ø.Velling
1979 66 lidt mere om Torup af Niels Olesen, Langå
1980 7 træk fra Laurbjerg skoles historie af Th. Frandsen
1980 25 Laurbjerg kirke af Esther og Thorkild Skjerbæk, Laurbjerg
1980 49 barndomserindringer fra Laurbjerg fortalt af Jørgen Høeg, Laurbjerg - red. E. Hintze
1980 56 gamle stednavne i Grensten af Niels Leth, Stevnstrup
1980 59 "barndomsminder fra villa ""Smil"", Langå" af Mona van Wageningen - Bay Andersen, Holland
1981 6 Granslev kirke, Bidstrup, de Lichtenberg af Gunner Byskov
1981 22 vandvise ved indvielse af Jebjerg vandværk fra den 19 juli 1893
1981 26 lokaliteter i Værum sogn af Vilh. Kjær Jensen
1981 33 En hyrdedrengs oplevelser af vognopsynsmand Anders Nielsen - red. M.E.Nykjær
1981 40 """Danmarks første bonde"" fik grevinden til bords" af Johns Fjord Christensen
1981 46 glimt fra provst Chr. Taaffes dagbog præst i Langå 1864-1879 - af M.E.Nykjær
1982 8 Amtsprovst Søren Kjeldsen Roed født i Langå - af overbetjent Martin Johansen
1982 15 Da kirkeklokken tav efter en jysk slægts optegnelser af S. A. Klubben
1982 21 Johns. Marer, den første danske grafolog af overlærer Rich. Petersen
1982 24 digt til Knud Thomsen, Langå Søgård af Johns Marer
1982 27 47 år ved DSB et tidsbillede af P. L. Poulsen
1982 32 Ørum kirke beretning af sognepræst J. M. Jensen, Væth
1983 5 Egon Johannesen frihedskæmper faldet for Danmark - af R.P.Rasmussen
1983 11 barndomserindringer fra Gudenåen og oplandet af C. Thomsen
1983 23 Søen fortalt af A. Carlsbæk - redigeret af M. E. Nykjær
1983 27 Væth ved århundredskiftet (1900) af A. Rosenlund
1983 34 Barndoms- og ungdomsminder "fra ""Fredenshøj"", Værum fælled - af Peder Amdisen"
1983 38 Det var ikke så yndigt Et ungt pars trængsler på østjysk gård - S.A.Klubin
1983 43 Starten på arkivet tanker omkring starten i 1967 af lærer P. Mikkelsen
1984 5 Morten Jensen, Torup Nedermark skriver om Torup Landboskole (elev 1877-1878)
1984 6 Torup Landboskole for vordende husmænd og dens forstander - af Morten Jensen
1984 22 Om min far sognerådsformand, portør Peter Borring Sørensen
1984 25 Uddrag af A. Carlsbæks notater om livet i Langå - af læge C. Gulstad
1984 28 Langåminder som jeg husker dem om forretninger i Langå - af Viggo Hansen
1984 33 Sygeplejeforeningen for Langå-Torup-Sdr.Vinge af 1904 - om hjemmesygeplejens start
1984 36 MF og stutterikommissær P.E.Hansen, Ø.Velling af Hans Jørgen Hansen, Gullev
1984 38 Af Langå Hospitals historie af sognepræst R. P. Rasmussen
1984 43 Danmarks katastrofeår 1864 om jernbanebroernes sprængning
1984 50 Da sandflugten ødelagde rugen i 1743 om Stevnstrup fra historiske samfunds årbog 1944
1984 52 Forsamlingshusene skal blomstre igen Forsamlingshusenes historie - af Kaj Kristensen
  1985 5 træk af Langås udvikling efter 1900 af Jens Friis
1985 9 Barndomserindringer fra 1928 - 1939 af Inga Holting
1985 25 P. Kjeld Pedersen af Hugo Hviid
1985 33 Oplevelser fra besættelsesårene af Knud Birk
1985 38 En periode i krigsårene 1940 - 1945 af Aksel Vang
1985 42 Erindringer fra min barndom og ungdom i Langå af Viggo Hansen
1985 47 Strejftog i vor forhistorie af M.E.Nykjær
1985 52 Barndomsminder fra Bøstrup af Ove Jørgensen
1986 5 Eftersøgning og udgravning af stenalderboplads Lg af Bo Madsen
1986 15 Langå og jernbanen af Børge Sundahl
1986 29 Politibetjent Niels Gjødesen 1899 - 1936 af Mary Jensen
1986 37 Telefoncentralen i Gl. Langå af Valdemar Pedersen
1986 41 Gamle stednavne i Ø. Velling af Niels Leth, Stevnstrup og Anker Laursen
1986 46 Gamle stednavne i Helstrup af Niels Leth, Stevnstrup
1986 53 Barndomserindringer af Mary Jensen
1987 5 Blade af Langå skoles historie af M.E.Nykjær
1987 27 Minder fra den private realskole 1939-1944 af Inga Holting
1987 41 Erindringer fra min barndomsgade i Langå af Helga Søvsø Larsen
1987 50 Det gamle sølvbæger for højalteret i Ørum kirke
1988 5 Stavnsbåndets løsning - 200 år af Anders P. Jacobsen
1988 19 Instruktion for ridefogeden på Ulstrup af Niels Olesen, Torup
1988 23 Stevnstrup Vestergård af Niels Leth, Stevnstrup
1988 30 Den anden Vestergård, matr. 3a og 44i af Niels Leth, Stevnstrup
1988 32 Et træk fra kågfarten på Gudenåen af Niels Leth, Stevnstrup
1988 35 Langå - Viborg 125 år af B. Sundahl, Langå
1988 43 Læge i Langå af Carsten Gulstad, Holme
1988 52 Ildebrande i Værum i årene 1879 - 1915 af Jens Levring Madsen, Randers
1989 6 Langå (lidt historie) af Carsten Gulstad, Holme
1989 13 befolkningsudvikling i Langå af Carsten Gulstad, Holme
1989 16 Landskabet omkring Langå af Carsten Gulstad, Holme
1989 19 Haxholm af Ruth Mogensen
1989 21 Ændringer i et lokalsamfund af Poul Bondo Hansen, Stevnstrup
1989 26 Min hjemegn af Martin Sørensen
1989 29 B.C.Laugesen - en hjemstavnsforsker af Th. Frandsen
1989 43 Helstrup kirke af Mette Vissing Sørensen
1990 5 Langå - alle skifter (om banegårdsrestauranten) af Mona van Wageningen - Bay Andersen, Holland
1990 9 Minder fra min barndom i Jebjerg af Ingrid M. Luth - født Lund
1990 17 Om hundrede år er alting glemt af Per Huus Johnsen
1990 23 Houlbjerg kirke af Mette Vissing Sørensen
1990 31 Et år af en dagbog af Ruth Mogensen
1990 47 Carl Martens - en pioner ved 40-årsdagen for CM's død
1990 49 Handicapcentret Kronjylland Dykkerskole og optræning af handicappede børn
1990 53 Stednavne på Værum marker af Rasmus Bonde, Værumgård
1990 59 Min bedstefars soldaterdagbog af M. Borch Jensen
1990 62 Romantikken om min oldefars brudefærd af C. Bernhard Andersen
1990 66 Mindetavle over Nicoline Andersen af C. Bernhard Andersen
1991 5 Stevnstrup i 1920erne af Martinus Hansen, Baunhøjgård, Hadsten
1991 9 Langå Initiativråd af Carsten Gulstad, Holme
1991 15 Min hjemegn af S. Spanning, Jebjerg
1991 19 Høstfest på Over Løjstrup ca. 1930 Sang indsendt af Holger Christensen, Jebjerg Søgård
1991 21 Fastelavn i Værum af Jens Anker Jensen, Værum
1991 23 Fastelavn i Jebjerg af Niels Laursen, Jebjerg
1991 26 Laurbjerg set fra øst for 60 år siden fra Højmark
1991 29 Da Langå kom på forsiden i hele landet om bankrøveri af Else Zentio Pedersen
1991 32 Min skoletid i Laurbjerg skole af Clara Back
1991 35 Indvielse af Torup forsamlingshus 15.10.1955 fra forsamlingshusets protokol
1991 39 Gamle håndværkere i Værum af Rasmus Bondes optegnelser
1991 42 Gensyn med min fødeby i 1987 - 50 år efter af Erik Mogensen, førhen Villa Solbakken, Villavej 25
1991 50 Julen på en bondegård 1917 - 1925 af C. Bernhard Andersen
1992 5 Landsbyskolegang i tyverne af Thorvald Christensen
1992 8 Torup bys gamle marknavne af Niels Leth
1992 12 Grensten by og sogn B. Laugesens optegnelser fra Hald amts matrikel 1688
1992 14 Sognets sang lærer Laugesens poesi om Grensten kirke
1992 17 Torpens sang - Stevnstrup om Stevnstrup - af lærer Laugesen
1992 19 Laurbjerg kirke udarbejdet for Langå kommune af Mette Vissing Sørensen
1992 27 Min skoletid i Bøstrup 1920 - 26 af C. Bernhard Andersen
1992 32 Livet på landet, 1930 fra dagbog indsendt af Ejner Jensen, Bøstrup
1992 37 landboliv i Værum - Jebjerg fortalt af Åge Hansen
1992 47 En beretning fra Randers amts historiske årbog om Løjstrup, Bidstrup m.fl. Indsendt af M. Borsh Jensen
1992 56 "Uddrag af ""En slægts historie""" af S. Spanning, Jebjerg
1992 62 Langå kommunes første kontorelev af Ulla Birk
1992 66 Købmandsliv i 1930'erne fra Langå Materialhandel - af Erik Sørensen
1992 73 Erindring fra Langå 1923 - 1936 af Eli Andersen
1993 5 Ilden er en god tjener, men en ond herre fra Granslev Brandbog, sogneprotikol m.v. - Knud V. Sørensen
1993 9 Kommunalpolitik 1966 - 1978 af Carsten Gulstad, Holme
1993 24 Mit barndomshjem af Søren Spangen
1993 28 Dagbog fra stipendierejse af lærer Søren Skovgård-Jessen, Grensten 1892 - 1936
1993 44 Vinteren af Søren Spanning
1993 46 Stednavne: Houlbjerg, Granslev, Haxholm fra stednavneudvalgets indsamling i 1921
1993 62 Sang, Laurbjerg foredragsforening fra 50 års jubilæumsfest
1993 63 Ø.Velling kirke udarbejdet for Langå kommune af Mette Vissing Sørensen
1994 5 "Fra storstation til ""trinbræt""" af tidligere jernbanelæge Carsten Gulstad, Langå
1994 10 Fra lærer Laugesens optegnelser om Ø.Velling sogn og mølle
1994 14 Væth i fortid og nutid - løst og fast af Knud Thomsen, Væth
1994 19 Landbrug og Landskab ved Houlbjerg førhen af E. Worsøe og B. Stürup
1994 45 Om gader og veje i Langå gennem 100 år af Inga Holting
1994 55 Besigtigelse af skoler og lærerboliger 1970/71 af Aksel Nielsen, Værum
1994 58 Sted- og marknavne i Laurbjerg af Ejler Hintze
1994 61 Erindringer af Thorvald Christensen fra Øster Velling
1994 67 Granslev kirke udarbejdet for Langå kommune af Mette Vissing Sørensen
1995 5 Lidt småsnak om veje, folk og røvere af Knud Thomsen, Væth
1995 11 Om Anne Jensdatter Huus - kaldt Ann Fisker af Jens Fisker, Birkerød
1995 21 Fortidsminder - Vore kæmpehøje fra lærer L. Frederiksens bog om Houlbjerg og Granslev sogne
1995 31 De ældste tider af Bjørn Stürup og Ejler Worsøe
1995 60 Da Mikkel Brorup byggede hus en overlevering grab Grensten - af lærer Henry Jørgensen
1995 66 Det er jo jubilæumsår i 1995 af forh. Læge i Langå - C. Gulstad
1995 69 Da krigen kom til Værum af Tage Dych Olesen
1996 5 Langå Hospital af pastor R. P. Rasmussen
1996 12 Haxholm gennem tiderne af J. K. Jensen
1996 16 Torup kirke udarbejdet for Langå kommune af Mette Vissing Sørensen
1996 23 De seks søstre fra Nygård af Inga Holting
1996 30 Fladbro kro fra lærer Laugesens optegnelser samlet af Niels Leth
1996 37 "Der kom ""en bette"" hvert år i høstens tid" fortalt af jordemoder Anne Marie Petersen (lærer Rich. Petersen)
1996 40 Maren Nielsdatters tragiske død af Henry T. Kjær
1996 47 Beretning fra krigens tid i 50-året for freden - af Marton Borch-Jensen
1996 52 Langå skole ved 25 års jubilæet - af C. Guldstad
1996 55 Bøstrup af Brdr. Hansen, Haxholm
1996 58 Om Haslund skov - før og nu af Ejler Worsøe
1996 65 Smedens kone i Helstrup af Henry T. Kjær
1997 5 Leg på gaden af Niels Peter Andersen
1997 12 Helstrup kirketårn af Henry T. Kjær
1997 13 Nyt om Helstrup kirkes tårn af Karl Grandt
1997 15 Haldsminde af Henriette og S. Amdi Christensen
1997 20 Viktor Gadeberg, Grensten fra Laugesens bog
1997 24 Værum kirke udarbejdet for Langå kommune af Mette Vissing Sørensen
1997 31 "Rangermester Valdemar Jensen, ""Høganæs""" af Kirsten Hvam, Randers (et barnebarn)
1997 37 "Foreningen ""Håbet""" af Niels Olesen, Torup
1997 43 Præsten i Laurbjerg som ikke kunne betale skat af M. Borch Jensen
1997 47 Barne- og ungdomsminder fra Ø.Velling af Sisse Friis-Jørgensen
1997 52 Houlbjerg Herreds Ting af lærer Frederiksen
1997 58 Civilisationens løftestang om jernbanebroerne
1997 61 Langå Sparekasse 1872 - 1997 af Karl Friis
1998 5 Barndomserindringer fra Langå af lektor Bent Würtz, Ålborg
1998 15 brev fra Grd. Thomas Christensen, Grensten til Pastor Sletten, Ø.Velling
1998 19 Æggekagen - en lokal historie fra Væth af Hugo Thorning
1998 25 Langå Idrætsklub 1933 - 1943 af Eli Andersen
1998 57 Moderens færden ukendt af Karl Grandt
1998 62 Min barndom af Rigmor Nissen
1998 73 Landbrug i Værum for 100 år siden af Hans Broch
1999 7 Skoleforhold i Ø.Velling, Helstrup, Grensten før af lærer Laugesen, forhv. Lærer i Stevnstrup
1999 15 Mistede alt, da den kejserlige morgengave brændte oplevelser fra de syv verdenshave - af Svend Brüel, Stevnstrup
1999 19 Jordemoder i Værum af Ingrid Dych Kristensen
1999 21 Gård i Værum af Ingrid Dych Kristensen
1999 25 Houlbjerg af Anker Bøgholm, Odder
1999 41 Barne- og ungdomsminder af Børge Klausen, Østerbro
1999 53 Min historie af Arne Nielsen
1999 64 Historien om Socialdemokratisk forening, Langå af Arne Nielsen
2000 5 Erindringer af gårdejer H. Sørensen, Houlbjerg
2000 30 Den gamle telefonbog fortæller af Eiler Worsøe
2000 34 Gårde og folk på Langå mark af Anna Popp og Inga Holting
2000 57 Grensten sogn af lærer B. C. D. Laugesen, Stevnstrup
2000 59 Af Hald amts matrikel, 1688 om Grensten sogn, modelbog, agerjord, generalhoverireglement
2000 67 50 års jubilæum fra Langå mellem- og realskole af Birgit Frey
2000 70 Mindeord over arkivets tidligere formand K. Grandt af bestyrelsen
2001 2 Fiskerfamilien i Granslev fra Bægård og Rosenlund af Rigmor Jørgensen født Fisker
2001 13 DSB planteskolen planteskolens historie 1862-2000 af skovfoged H. Andersen
2001 15 Stort og småt - Revl og krat fra Væth gamle historier fra Væth - af Hugo Thorning
2001 25 Lejrliv i Danmark et tysk flygtningebarn i Langå, 1945 - af Inge Junginger
2001 35 Høsten omkring 1930 - 40 fra Jebjerg - af Karl Kr. Næsager
2001 38 Bidstrup historie godsets historie 1020 - 2000 - af Arne Nielsen
2001 48 Lokalhistorikeren Carlsbæk af Inga Holting
2001 49 Slægten Fisker Carlsbæk, Missionen i Langå af Anders Fisker Carlsbæk
2001 52 Missionshuset i Gl. Langå fra Åbrovej - af Inga Holting
2001 54 Risbjerggård (Åbrovej, Gl. Langå) - af Inga Holting
2001 56 Bøllingly (Laust Jensens gård, Gl. Langå) - af Inga Holting
2001 60 Ind- og udmark i Langå før udskiftningen fra de gamle kort - af Eiler Worsøe
2002 3 En tur omkring søen søen, Langå Søgård, Rubjerggård m.v. af Inga Holting
2002 14 Langå Hospital Fundats, restaurerimg af pastor H. P. Rasmussen
2002 21 Christen Christensen Smed smed i Laurbjerg i 1700tallet af Max Isaksen, Brønshøj
2002 26 Johannsberggården af Niels Olesen, Torup
2002 30 Anders Peter Nielsen modstandsmand fra Johannesberg af Niels Olesen
2002 33 Langå Tømmerhandel af Arne Nielsen
2002 40 Boligselskabet af 1946 af Arne Nielsen
2002 51 Dagligliv i Granslev af Rigmor Jørgensen
2002 56 Langå skole i 1940erne af Birgit Frey
2002 59 Lars Buus, Væth af Hugo Thorning (uartige historier)
2003 3 Ældreforsorgens boliger af Arne Nielsen
2003 6 Fiskergården i Gl. Langå af Inga Holting
2003 8 Vagn Jensens gård i Gl. Langå af Inga Holting
2003 10 Huse i Gl. Langå af Inga Holting
2003 23 Byens udvikling siden 1955 af Arne Nielsen
2003 28 Naboskab af Ingerlise Carøe Madsen
2003 33 Sølyst af Egon Skovsen og Knud Ibsen Andersen
2003 37 Danmarks civile Hundeførerforening af Åge Nielsen
2003 40 Mæt-Mari af Granslev af Katrine Christensen og Jette Kock
2003 44 Overlærer Elias Peter Jensen af Birgit Frey
2003 47 Egelunden af Inga Holting
2003 50 Fra historien om socialdemokraterne i Langå af Arne Nielsen
2004 4 Borgmester Kurt Holting af Arne Nielsen
2004 7 Granslev 1815 Byvandring i Granslev, 1815 af Hans Henrik Koch
2004 16 Husene i Gl. Langå huse på Ulstrupvejs sydside af Inga Holting
2004 33 Statshusmandsbrugene på Løjstrup Mark af Arne Nielsen efter Marton Borch-Jensen
2004 46 Knudstrup landsbybeskrivelse af Hans Henrik Koch
2004 47 Barndomsår i 1930'ernes Houlbjerg af Liss Christensen (Vognmand)
2004 56 Væthvejviadukten af Arne Nielsen
2004 58 Østergård af Arne Nielsen
2004 64 Fladbrohus af Arne Nielsen
2004 68 Frederik Hemmingsen af Karl Erik Jensen